ConsultimAudit

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

1. Wstęp

Nasze sprawozdanie publikowane jest zgodnie z wymogami artykułu 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649).Consultim Audit Spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 675 na liście Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (Uchwała 4 nr 119/59/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 sierpnia 1995 r.)
i w związku z tym, że wykonuje czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego przedstawia niniejsze sprawozdanie na swojej stronie internetowej.

2. Informacje o formie organizacyjno prawnej oraz strukturze własnościowej Spółki (art. 88 ust. 1a)

Consultim Audit Spółka z o.o. z siedzibą: 04-078 Warszawa, ul. Generała Józefa Garibaldiego 4/19, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 09.02.1995 roku. W dniu 25.01.2002 roku Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084980.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w art. w art. 48 ustawy z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649  póż. Zm.).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 500 udziałów o wartości 100 złotych każdy udział. Wspólnikami Spółki są: Romuald Bluszcz (51% kapitału), Maria Pyc (41% kapitału).

3. Przynależność do sieci, opis sieci, rozwiązania prawne i strukturalne w sieci (art. 88 ust.1 b)

Consultim Audit Spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania samodzielnym, nie należącym do żądnej sieci.

4. Opis struktury zarządzania podmiotu uprawnionego do badania (art.88 ust. 1c)

Consultim Audit Spółka z o.o. jest zarządzana jednoosobowo przez Członka Zarządu Spółki Romualda Bluszcz (Biegłego Rewidenta nr rej. 6322).Zgodnie
z postanowieniami umowy Spółki Zarząd może składać się z nie więcej niż 3 członków, przy czymwiększość członków Zarządu stanowić muszą biegli rewidenci.

5. Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w Spółce i oświadczenie Zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania (art.88 ust. 1d)

W Consultim Audit sp. z o.o.  funkcjonuje, opracowany przez Zarząd Spółki, wewnętrzny system kontroli jakości. Zdaniem Zarządu Spółki, opracowany wewnętrzny system kontroli, jakości stosowany w Spółce zapewnia, iż Spółka i pracownicy przestrzegają profesjonalnych standardów systemu kontroli jakości oraz, że system jest skuteczny i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jego funkcjonowania.

6. Informacja na temat ostatniej kontroli w zakresie zapewnienia, jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru (art.88 ust. 1 e)

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym opublikowana w (Dz.U.2009.77.649 z dnia 7 maja 2009 roku) weszła w życie 06.06.2009 roku, do dnia publikacji tego sprawozdania nie była jeszcze przeprowadzana kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości przez Komisję Nadzoru Audytowego. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru, organu KIBR w dniu 10-11.10.2006 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których podmiot uprawniony do badania wykonywał czynności rewizji finansowej w poprzednim roku obrotowym (art.88 ust.1 f) - Nazwa jednostki: Euroimplant SA

8. Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie zapewnienia niezależności zawierające potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności (art.88 ust.1 g)

Spółka stosuje procedury dotyczące niezależności biegłych rewidentów i pracowników Spółki wykonujących czynności rewizyjne w imieniu Spółki u jej klientów. Każdy z badających podpisuje, do każdego wykonywanego zlecenia, oświadczenie o niezależności wobec jednostki badanej. Oświadczenie jest jednym
z elementów dokumentacji roboczej z badania opracowanej przez Spółkę. Poza sprawdzaniem przez Spółkę zasad przestrzegania niezależności pracownicy
i zatrudnieni przez Spółkę biegli rewidenci podlegają corocznym kontrolom sprawdzającym ich niezależność.

9. Oświadczenie o stosowanej przez Spółkę polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych

W Spółce stosowana jest weryfikacja posiadanych przez biegłych rewidentów uprawnień do badania, oraz wymagane są corocznie zaświadczenia o odbytych szkoleniach obligatoryjnych. Za odbycie szkolenia w wymaganym zakresie odpowiedzialny jest biegły rewident. Ponadto w Spółce każdego roku, przed rozpoczęciem badań, organizowane jest wewnętrzne szkolenie dla biegłych rewidentów i asystentów.
Ponadto biegli rewidenci uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Oddział KIBR w Warszawie.

10. Informacje o przychodach osiągniętych z wykonywanych czynności rewizji finansowej (art.88 ust. 1i)

W 2011 roku Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł, w tym:1/z czynności rewizyjnych z tytułu badania sprawozdań finansowych sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset zł w tym z tytułu badania sprawozdań finansowych sto czterdzieści tysięcy osiemset zł, czternaście tysięcy zł z tytułu przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych, 2/ z usług, o których mowa w art. 48.ust. 2 ustawy z tytułu prowadzenia ksiąg innych jednostek dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt zł.

11. Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków Zarządu (art.88 ust.1j)

Zarząd Spółki wynagradzany jest na podstawie Uchwały Wspólników, z tytułu pełnienia funkcji oraz na podstawie umów cywilno - prawnych. Kluczowi biegli rewidenci wynagradzani są na podstawie umów cywilno -prawnych i umów o pracę w wysokości generalnie nie wyższej niż 60 % w stosunku do wartości umowy zawartej z podmiotem badanym.

12. Informacje końcowe wraz z wskazaniem Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za sporządzenie tego sprawozdania (art.88 ust.1j)

Według naszej dobrej wiedzy Consultim Audit Spółka z o.o. potwierdza, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są prawdziwe i rzetelne w momencie jego publikacji. Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszego sprawozdania jest Członek Zarządu Spółki Romuald Bluszcz, wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KRBR pod numerem 6322.

Warszawa, dnia 27 marca 2012 roku

Oświadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zwanej dalej „ustawą”.

Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że system wewnętrznej kontroli jakości został opracowany i wdrożony zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 b ustawy.

Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że stosowane procedury w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są
z zasadami, o których mowa w art. 56 ustawy.

Zarząd podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że zapewnia możliwość wypełniania, przez biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie, obowiązków w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, wynikających z uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r.

Consultim Audit Spółka z o.o. ul. Garibaldiego Józefa 4/19, 04-078 Warszawa

Romuald Bluszcz Członek Zarządu (Biegły Rewident nr rej. 6322)

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 675

 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2023 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl