ConsultimAudit

CEL BADANIA

Celem badania rocznego sprawozdania finansowego jest potwierdzenie w formie pisemnej przez Biegłego Rewidenta, że sprawozdanie prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.

 

PRZEBIEG PRAC ZWIĄZANYCH Z BADANIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 • Udział w pracach przygotowawczych przy sporządzeniu bilansu.
 • Udział w inwentaryzacji.
 • Przegląd dokumentacji źródłowej ( faktury, raporty kasowe, wyciągi bankowe itp.)
 • Analiza i ocena systemu ewidencji i kontroli wewnętrznej.
 • Sprawdzanie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów
  i rachunku zysku i strat.

METODA BADANIA

Badanie sprawozdań finansowych firm wykonywane jest zgodnie z:

 • Wymogami polskich przepisów o rachunkowości – ustawą oraz krajowymi standardami rachunkowości,
 • Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • Normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie polega na wykonywaniu testów, zastosowaniu ustalonych progów istotności oraz zebraniu dokumentów potwierdzających zapisy księgowe. Polega ono również na dokonaniu oceny zastosowanych zasad i polityki rachunkowości, zastosowanych na dzień bilansowy metod wyceny oraz dokonaniu oceny prezentacji sprawozdania finansowego. Metody badania-pełna, wyrywkowa, testy zgodności.

Od audytu należy oczekiwać nie tylko potwierdzenia rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego. Badanie powinno określić poziom przewidywanego ryzyka oraz pokazać wnioski, które mogą przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania.

W trakcie badania udzielamy Państwu porad i konsultacji, które są pomocne przy sporządzaniu ostatecznej wersji sprawozdania finansowego. Dzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem w tym zakresie np. udostępniając wzór kompletnego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów finansowych, informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu z działalności Państwa firmy. Ponadto od daty podpisania umowy na badanie udzielamy Państwu bezpłatnych porad w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dotyczących rachunkowości.

 

REZULTATY BADANIA

Rezultatem badania jest opinia wraz z raportem z badania oraz ewentualnie list do Zarządu przedstawiający uwagi i spostrzeżenia związane z przeprowadzonym badaniem.

 

OPINIA stwierdza, czy badane sprawozdanie finansowe:

 • Sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • Zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły,
 • Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,
 • Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
  a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

RAPORT przedstawia

 • Ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i działania powiązanej z nim kontroli wewnętrznej,
 • Omówienie każdej pozycji lub grupy z pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • Sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z okresami poprzednimi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.

Na prośbę Jednostki raport i opinia mogą zostać przetłumaczone na język angielski.

Ostatecznym etapem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja opinii
i raportu sporządzonego przez Biegłego Rewidenta przez Zarząd naszej spółki.

Założeniem naszym jest, aby współpraca z Klientem nie kończyła się tylko na rocznym badaniu sprawozdania finansowego, ale dotyczyła także przeglądów ksiąg (weryfikacji) w ciągu roku, bieżących konsultacji, badania sprawozdań półrocznych.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident w imieniu podmiotu uprawnionego do badania.

 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2024 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl